ZELF CLIENTEN IN ZORG NEMEN

PlatformVmZ is gecontracteerd door alle zorgverzekeraars voor 2019. Het is mogelijk om als zzp'er je eigen clienten via deze contracten zorg te verlenen. Daarnaast worden er ook clienten aangeboden via PlatformVmZ, zodat je ook via deze kanalen je ook cliënten in zorg kan nemen (Digitale Zorgmarkt).

Als je gebruik maakt van de dienstverlening van PlatformVmZ kan je jouw eigen cliënten ook onderbrengen bij PlatformVmZ. De cliënten zullen bij jou in zorg blijven.

Via de zorginstellingen waar PlatformVmZ afspraken mee hebben gemaakt, kunnen ook cliënten worden aangeboden die bij deze organisaties niet in zorg genomen kunnen worden. 

CuraeVitel Balie is een digitale balie waar elke burger in Nederland zijn of haar zorgvraag kan melden. De zorgvraag wordt dan door een wijkverpleegkundige verder begeleid. Indien de zorgvraag daadwerkelijk leidt tot zorg dat ingezet moet worden, zal deze zorgvraag via Profiel & Match aan zzp’ers worden aangeboden. De zzp’er kan dan zelf bepalen of hij/zij de cliënt in zorg wil nemen.

WERKEN BIJ ZORGINSTELLINGEN

PlatformVmZ heeft met verschillende zorginstellingen (thuiszorg / verpleeghuiszorg) in het land afspraken gemaakt. Zorginstellingen die zzp-zorgverleners zoeken kunnen op een eenvoudige manier in contact komen met zorgverleners die bij PlatformVmZ staan ingeschreven.

Zzp’er gebruikt het digitale platform zelfstandig en reageert zelf online op vragen van zorginstellingen. De administratieve zaken worden ook online geregeld en communicatie gaat volledig online. Schrijf je hier in voor de Digitale Zorgmarkt.

GRATIS PROFIEL AANMAKEN

maak een profiel aan als zzp-zorgverlener

wat biedt PlatformVmZ voor zzp'ers in de zorg?

PlatformVmZ ondersteunt zzp’ers in de zorg volledig via het eigen online zorgplatform. De hele zorglogistiek wordt van het moment start zorg t/m facturatie volledig ondersteund. Daarnaast wordt de zzp’er geholpen door een intelligent signaleringssysteem dat automatisch aangeeft waarop actie ondernomen moet worden. Real time worden deze signalen getoond en hebben betrekking op zowel (zorg)administratief, zorginhoudelijk als juridisch onderwerpen .

 

Gezamenlijk met onze partners hebben wij PlatformVmZ dusdanig ingericht dat de zzp’er ondersteund wordt bij het borgen van zijn zelfstandigheid. Als zzp’er blijf je ten aller tijde verantwoordelijk voor de zorg die je levert en PlatformVmZ heeft geen hiërarchische gezagsverhouding t.o.v. de zzp’er die zorg verleend. De unieke zorg- en dienstenovereenkomst is tevens de modelovereenkomst. Deze overeenkomst is ook voorgelegd aan De Belastingdienst.

 

Regie bij de zzp’er en autonomie bij de cliënt vindt PlatformVmZ belangrijk. Zzp’er moet in onze beleving de vrijheid hebben om haar/zijn professionaliteit naar eigen inzicht en in overleg met de cliënt te kunnen inzetten. Daarnaast is het belangrijk voor PlatformVmZ dat de cliënt zorg op maat ontvangt, zodat de cliënt zo lang mogelijk prettig en veilig thuis kan blijven wonen.

 

PlatformVmZ was voor de jaren 2017 en 2018 niet gecontracteerd door verzekeraars. Vanaf 2019 zijn er wel contracten met verzekeraars gesloten. De onderstaande zorg kan via PlatvormVmZ geleverd worden door zzp’ers: 

 • Wijkverpleging uit ZvW (gecontracteerd)
 • Wijkverpleging uit ZvW (o.b.v. PGB uit de Zvw)
 • Verpleging, Verzorging en Begeleiding (o.b.v. PGB uit de Wlz)
 • Verpleging, Verzorging en Begeleiding (o.b.v. pariculiere zorg)
 • Voor andere soorten zorg (bijv. Palliatieve zorg, neem eerst even contact op mens ons!)

De inschrijving is gratis. Er worden pas kosten in rekening gebracht als er declaraties worden gemaakt voor de geleverde zorg (dus pas vanaf het moment dat er daadwerkelijk omzet gegenereerd wordt door de zzp’er). De kosten worden verrekend als de betaling voor de zorg van PlatformVmZ naar de zzp’er wordt uitgevoerd.

Op onze website staan de (netto) tarieven per deskundigheidsniveau. Op de betaalspecificatie worden deze bedragen ook getoond met daarbij ook het brutobedrag en de kosten die in rekening worden gebracht.

PlatformVmZ rekent 10% van het uurtarief als kosten voor het gebruik PlatformVmZ. Omdat PlatormVmZ een dienst levert aan de zzp’er (o.a. digitale omgeving ECD en Profiel & Match, uitvoer declaraties, juridische zaken en contractering met zorgverzekeraars en instellingen), moet over deze 10% ook nog 21% BTW worden betaald. Als zzp’er in de zorg ben je niet BTW-plichtig en daarom kan je de BTW ook niet aftrekken van de ontvangen BTW. Deze 21% zijn voor jou als zzp’er dus ook (bedrijfs)kosten. De totale kosten per uur komen hiermee op 10% + 21% BTW = 12,1%

Rekenvoorbeeld

Je levert zorg en het tarief o.b.v. jouw deskundigheid is bijvoorbeeld € 50 (netto). De betaalspecificatie zal er dan als volgt uit komen te zien.

 • aantal uur geleverde zorg is 100 uur 
 • 100 uur x € 56,88 = € 5.688
 • 10% van € 5.688 = € 568,80 (kosten)
 • 21% van € 568,80 = € 119,45 (BTW)
 • Totale kosten + BTW = € 688,25
 • Als zzp’er ontvang je dus: € 5.688 -/- € 688,25 = € 4.999,75
 • € 4.999,75 : 100 uur = € 50 per uur 

PlatformVmZ is vanaf 1-1-2019 door zorgverzekeraars gecontracteerd en zal dus via Vecozo (AW319 bericht) de geleverde zorg digitaal direct declareren bij de zorgverzekeraars.

Het teamwerken wordt ook volledig ondersteund in het zorgplatform van PlatformVmZ. Zzp’ers kunnen hun eigen team van zzp zorgverleners opzetten in overleg met de cliënt. De cliënt krijgt ook toegang tot het cliëntportaal, waardoor de communicatie met en de contactpersonen van de cliënt goed ondersteund wordt. Eventueel familieleden, huisarts of andere personen kunnen ook toegang krijgen tot het cliëntportaal.

 
 

Eigen cliënten in zorg nemen

 • Via jouw eigen netwerk
  (huisartsen, ziekenhuizen, wijk)
 • Cliënten die worden doorbemiddeld door
  grote zorginstellingen naar PlatformVmZ
 • Burgers met een zorgvraag die zich hebben
  gemeld bij CuraeVitel Balie (https://curaevitelbalie.nl)

Diensten bij zorginstellingen

 • Via diensten die worden aangeboden 
  bij PlatformVmZ vanuit grote zorg-
  instellingen in het hele land.

PlatformVmZ staat voor kwaliteit. Daarom wordt er ook veel aandacht besteed aan de bewaking hiervan. Zzp’ers die zorg leveren via PlatformVmZ moeten dus voldoen aan een aantal kwaliteitseisen. De zzp’er zal zijn eigen profiel online aanmaken en beheren. Hierin worden algemene gegevens en documenten opgenomen.

Algemene gegevens

 • Naam, adres, postcode en woonplaats
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer en e-mail
 • KvK nummer en naam bedrijf
 • Vaccinatie Hepatitis B
 • Inschrijving bij Kiwa (optioneel)
 • Inschrijving bij V&VN kwaliteitsregister
 • BIG nummer (verplicht voor niveau 4 en hoger)

Documenten

 • VOG (profiel 45 gezondheid mens en dier)
 • Inschrijving KvK
 • Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
 • Diploma
 • Verklaring Voorbehouden handelingen (niveau 3IG en hoger)

Nadat het profiel van de zorgverlener volledig is en gecontroleerd is, zal de zorgverlener toegang krijgen tot het digitale platform (ECD) van PlatformVmZ. De zorgverlener is zelf verantwoordelijk om zijn/haar profiel up to date te houden.

De betaling van de gedeclareerde zorg zal binnen 1 à 2 werkdagen uitgevoerd worden nadat het geld van de zorgverzekeraar, zorginstelling of cliënt ontvangen is. De kosten voor de dienstverlening van PlatformVmZ zullen direct verrekend worden met deze betaling. Er wordt een betaalspecificatie opgemaakt. Dit is ook direct de factuur van PlatformVmZ voor de dienstverlening. Er worden alleen kosten berekend door PlatformVmZ aan de zzp’er als er door de zzp’er omzet gegeneerd wordt.

PlatformVmZ is gecontracteerd door alle zorgverzekeraars per 1-1-2019. Als zzp’er en/of als niet-gecontracteerde zorginstelling kan je via PlatformVmZ zorgleveren o.b.v. een contract met de zorgverzekeraars.