PlatformVmZ biedt voor (zelfstandige) wijkverpleegkundigen een interessante (digitale) omgeving. Naast dat wijkverpleegkundigen een volledig digitaal platform (ECD) tot hun beschikking hebben waarin zij kunnen indiceren, zorgplan kunnen uitwerken, (online) monitoren van zorg (rapportages en uitvoering) en evalueren, wordt de wijkverpleegkundige ook via signaleringen in het ECD op de hoogte gehouden waar aandacht aan besteed moet worden.

Andere werkzaamheden die wijkverpleegkundigen kunnen uitvoeren zijn:

Coachen organisaties / zorgverleners, kwaliteitsbevordering, begeleiden van zorgvragen van burgers uit heel Nederland via 1 zorgloket ‘CuraeVitel Balie’. De werkzaamheden worden gedeclareerd onder gecontracteerde voorwaarden. PlatformVmZ zal deze declaraties digitaal uitvoeren via Vecozo onder de AGB code van PlatformVmZ.

Mogelijkheden voor Wijkverpleegkundige

Compleet digitaal Platform (ECD)

Indicatie, zorgplan, rapporteren, monitoren, evalueren, MIC

Werk wordt digitaal aangeboden

Vanuit zorgverzekeraars, zorginstellingen, CuraeVitel Balie

Begeleiden van zorgvragen burgers

CuraeVitel Balie is dè balie waar burgers in Nederland terecht kunnen met hun zorgvraag

Intercollegiale toetsing

Groepen van ongeveer 6 personen komen in een kalenderjaar 3x bij elkaar waar zelf ingebrachte casussen worden besproken. De sessies worden begeleid door V&VN opgeleide procesbegeleiders

Participeren bij innovatie

Projecten waar wonen en zorg samen komen (CuraeVitel Balie), standaardiseren indicatieproces

Bewaking kwaliteit

Organisaties ondersteunen bij het inrichten van kwaliteit van zorg en eventueel coaching daarin

klik op het kruisje voor de tekst om alle informatie te tonen

Het doel van wijkverpleging is de kwaliteit van leven thuis bevorderen, ondanks ziekte, behandeling of beperkingen. Hierbij geldt gezondheid als een positieve en dynamische conditie, die rust op fysieke, functionele, psychische, sociale en spirituele pijlers (Kwaliteitskader wijkverpleging 4-4-2018).

Wijkverpleegkundigen en verzorgenden hebben zicht op de mogelijkheden van de cliënt, mantelzorgers en het netwerk rondom de cliënt en werken samen met huisartsen, paramedici, apothekers en Wmo voorzieningen. De wijkverpleging is dus verankerd in de lokale netwerken en kenmerkend is haar preventieve karakter.

Een wijkverpleegkundige is in de eerste plaats een zorgverlener, die samenwerkt met andere zorgverleners. In deze samenwerking heeft de wijkverpleegkundige de regierol en draagt in afstemming met “het team” zorg dat op basis van een brede analyse van de cliëntsituatie de professionals met de juiste competenties worden ingezet of geconsulteerd. Het inschatten van de juiste deskundigheid bij een zorgvraag is essentieel voor de kwaliteit van zorg; om deze kwaliteit te kunnen borgen kent de wijkverpleegkundige dan ook de competenties van de zorgverleners die zij in wilt zetten. Door kennis van de sociale kaart en het netwerk kan een wijkverpleegkundige zo nodig de zorg ook buiten het eigen vakgebied organiseren. 

Tot slot heeft de wijkverpleegkundige de verantwoordelijkheid voor het indiceren en organiseren van de zorg, op basis van het hiervoor opgestelde normenkader (Normenkader indiceren en organiseren van zorg (V&VN, 2014). Bij het indiceren zijn positieve gezondheid, zelfredzaamheid bevorderen en zinnige en zuinige zorg belangrijke termen. 

PlatformVmZ biedt zelfstandige zorgverleners de mogelijkheid om hun vak naar eigen inzicht in te vullen, binnen de geldende normen, richtlijnen en wettelijke kaders. Vanuit het platform faciliteren wij professionals die hun verantwoordelijkheid nemen om kwalitatief goede zorg te verlenen aan hun cliënten en oog hebben voor het maatschappelijke belang de zorg betaalbaar te houden. Voor wijkverpleegkundige geldt dat zij zich conformeren aan Expertisegebied Wijkverpleegkundige en willen werken binnen Kwaliteitskader Wijkverpleging. 

Positie PlatformVmZ vanaf 1-1-2019
Vanaf 2019 zullen meer zorgverzekeraars het cessieverbod gaan hanteren. Zilveren Kruis doet dit nu al en VGZ en naar verwachting de andere zorgverzekeraars, zullen per 1-1-2019 dit ook gaan invoeren. Dit houdt in dat niet-gecontracteerde zorg vooraf moet worden goedgekeurd o.b.v. een zorgplan en de declaratie en betalingen alleen nog maar kunnen verlopen via de cliënt. 

PlatformVmZ speelt hierop in en heeft daarom contracten afgesloten met zorgverzekeraars (Zilveren Kruis, VGZ en Caresq). Daarnaast lopen de contractaanvragen bij de overige zorgverzekeraars nog. Ook heeft PlatformVmZ contracten met diverse zorginstellingen afgesloten. Het merendeel van de zorg die via PlatformVmZ verloopt zal dus vallen onder de voorwaarden van gecontracteerde zorg.

Dit biedt voor wijkverpleegkundige ook een mogelijkheid om de rol in te vullen zoals hierboven is beschreven. Wij zullen vanaf 1-1-2019 nog alleen samenwerken met wijkverpleegkundige die invulling geven aan de rol van wijkverpleegkundige zoals hierboven is aangegeven. 

Concrete rol wijkverpleegkundige bij PlatformVmZ

 • Wijkverpleegkundige is en blijft nauw betrokken bij de zorg (regie, afspraken met zorgverleners, monitoren, evalueren)
 • Zal anamnese, indicatie en zorgplan digitaal uitwerken en bijstellen in het platform
 • Zal initieel de zorgmomenten vastleggen in het digitale platform
 • Spreekt zorgverleners aan als er niet of onjuist wordt gerapporteerd
 • Declaraties worden digitaal direct ingediend bij de zorgverzekeraar onder AGB PlatformVmZ
 • Betalingen zullen direct worden ontvangen door PlatformVmZ en doorgestort worden naar de wijkverpleegkundige
 • Het tarief dat voor een wijkverpleegkundige geldt zal tussen de € 50 en € 60 per uur liggen (exacte tarief wordt later door PlatformVmZ gecommuniceerd)
 • Verplicht 6x per jaar intercollegiale toetsing (geaccrediteerd voor Kwaliteitsregister)
 • Wijkverpleegkundige gaat akkoord met externe audits 
 • Workload van een wijkverpleegkundige is gemiddeld maximaal tussen de 50 tot 80 cliënten (afhankelijke van complexiteit zorgvragen) 

PlatformVmZ is met een aantal ontwikkelingen bezig die in 2019 worden gerealiseerd en interessant zijn voor wijkverpleegkundigen.

 • Standaardiseren en versimpelen van het indicatieproces (gezamenlijk met geïnteresseerde wijkverpleegkundigen en externe partijen)
 • Monitoren en onderbouwing zorgplan (Persoonlijk digitale assistent voor wijkverpleegkundige)
 • Aangesloten zzp’ers bij PlatformVmZ als hoogwaardige zorgverleners gezien worden bij de stakeholders in de zorgsector
 • CuraeVitelBalie (https://curaevitelbalie.nl) – wijkverpleegkundige die het leuk vinden om zorgvragen van burgers in heel Nederland te begeleiden 

PlatformVmZ ondersteunt alleen wijkverpleegkundigen die hun beroep in de volle breedte willen uitvoeren. Verpleegkundige die alleen willen indiceren worden dan ook niet gefaciliteerd door PlatformVmZ. Voor deze wijkverpleegkundigen stopt per 31-12-2018 de mogelijkheid om van het digitale platform van PlatformVmZ, inclusief declareren, gebruik te maken. 

Wijkverpleegkundige die samenwerken met PlatformVmZ zullen alleen gebruik maken van het ECD als zij bij organisaties en zorgverleners betrokken zijn die aangesloten zijn bij PlatformVmZ. Indien de organisatie of zorgverlener waarvoor de indicatie gesteld wordt niet werkt met het ECD van PlatformVmZ, zal de uitwerking van de indicatie en de declaratie buiten het ECD van PlatformVmZ om uitgevoerd moeten worden. Contractueel is tussen PlatformVmZ en zorgverzekeraars /  zorginstellingen afgesproken dat wijkverpleegkundige die alleen indicaties stellen niet onder de afgesloten contracten mogen declareren.

Uitzondering op bovenstaande zijn indicaties die in het kader van PGB worden gesteld.

GRATIS PROFIEL AANMAKEN

maak een profiel aan als wijkverpleegkundige