NIEUWE VERSIE SMARTVMZ!

DE WIJZIGINGEN VAN 19 MEI OP EEN RIJ

PLANNING

Als er een mutatie in de planning wordt doorgevoerd en deze veroorzaakt een overlap in een agenda werd er automatisch een 'herplan' scherm opgestart. In de nieuwe versie zal het 'herplan' scherm alleen door de planner zelf opgevraagd kunnen worden via het icoontje 'check planning' om overlappende afspraken te corrigeren en/of reistijden automatisch kunnen worden herberekend. Dit is gedaan omdat de planning op sommige momenten traag werd door steeds het opstarten van het 'herplan' scherm.

RAPPORTEREN MET ATTENTIE

Het is nu mogelijk om een rapportage met attentie te maken. Als bij maken van een rapportage bij 'soort rapportage' gekozen wordt voor 'attentie', dan verschijnt er automatisch een datumveld. Daarin staat t/m welke datum de attentie geldig is (standaard 5 dagen). De rapportage verschijnt dan de opgegeven periode bovenaan de lijst met rapportages en bij de zorgmomenten wordt een icoontje getoond dat er een belangrijke rapportage is gemaakt dit gelezen moet worden.

RAPPORTAGES LEZEN

Via het hoofdscherm in de tegel 'Cliënten' is er een optie toegevoegd (rapportages lezen). Hier kunnen rapportages in één keer gelezen worden van de clienten waarbij de zorgverlener betrokken is. Makkelijk als de zorgverlener een paar dagen vrij is geweest en snel even door de rapportages wil lezen om te kijken wat er is gebeurd.

CLIENTDOSSIER DIRECT OPENEN VANUIT ZORGMOMENT

Door op naam van de cliënt in het zorgmoment te klikken (bij ad hoc zorgmomenten is dit een knop 'ga naar cliëntdossier), wordt er een apart tabblad geopend waar direct het zorgdossier van de cliënt in getoond wordt. In de app zal het cliëntdossier direct getoond worden. Via 'back' kun je in de app weer terug naar het zorgmoment.

CLIENTPORTAAL

In het cliëntportaal zijn een aantal nieuwe punten toegevoegd. Zo kan de cliënt nu ook per zorgmoment een opmerking toevoegen over de uitvoering van de zorg of declaratie van de zorg. Om het cliëntportaal meer persoonlijk te maken is het belangrijk dat zorgverleners in hun profiel een pasfoto toevoegen.

DE WIJZIGINGEN VAN 25 APRIL OP EEN RIJ

ZORGDOSSIER

Bij de anamnese is in de regio 'Overig' een knop toegevoegd waarmee het BEM (beheer eigen medicatie) kan worden ingevuld. Dit is een formulier waar vragen door de wijkverpleegkundige beantwoord kunnen worden met ja, nee of n.v.t.. Uiteindelijk bepaalt de wijkverpleegkundige welke categorie van toepassing is. Als alles gegevens op het formulier correct zijn ingevuld, moet het formulier 'definitief' gemaakt worden, zodat deze niet meer te wijzigen is. Er kunnen meerdere BEM formulieren worden ingevuld.

BEREKENING REISTIJD & KM

Bij het accorderen van de uren kan nu ook via de knop met de 'auto' de reistijd en kilometers berekend worden. Deze gegevens kunnen na berekening nog handmatig worden aangepast, zodat deze daarna aangeboden kunnen worden bij de salarisadministratie voor uitbetaling. Voor zzp'ers is dit een makkelijke 'tool' om de reistijd en kilometers voor hun eigen administratie vast te leggen. De gegevens kunnen ook in zijn geheel worden geëxpoteerd.

ORT berekening

Vanuit SmartVmZ kan de ORT berekening uitgevoerd en geëxporteerd worden. Deze optie is te vinden onder menuoptie 'Beheer' en dan 'Export ORT'. Door een periode te kiezen zal er een overzicht getoond worden per medewerker met uren die gewerkt zijn en in welke ORT categorie deze vallen. Via de optie 'Download', onderaan de tabel, worden de gegevens geëxporteerd naar een .csv bestand. Dit bestand is in Excel te openen.

CORRECTIES

Er is een correctie doorgevoerd zodat de woonplaats die bij de adresgegevens ingevuld worden in SmartVmZ, ook altijd bekende woonplaatsen zijn en deze op een eenduidige wijze worden vastgelegd. Het kan dus zijn dat er een foutmelding verschijnt die betrekking heeft op postcode + huisnummer combinatie. Om dit op te lossen, maak de velden met de straat en woonplaats leeg en voer opnieuw de postcode + huisnummer in. SmartVmZ zal dan opnieuw het adres inclusief de juiste woonplaatsnotatie ophalen.Verder zijn er nog kleine correcties doorgevoerd om SmartVmZ soepeler te laten werken.

CLIËNTPORTAAL

Het cliëntportaal toont nu ook de zorgovereenkomst en deze is, net als het zorgplan, ook digitaal te ondertekenen. Daarnaast is het mogelijk voor de cliënt om de betrokken organisaties toe te voegen, zoals een apotheek. Om het cliëntportaal voor de cliënt persoonlijker te maken, kunnen de zorgverleners in hun profiel een foto uploaden. Deze wordt dan getoond bij de afspraak en zo kan de cliënt altijd zien wie hij/zij kan verwachten.

CHECK WLZ SAMENLOOP

SmartVmZ zal bij het aanmaken van een cliënt automatisch checken of er een Wlz indicatie bekend is. Bij de laatste stap van het aanmaken van een cliënt, stap kenmerken, wordt automatisch getoond of er op de datum van invoer of 14 dagen in de toekomst een Wlz indicatie is afgegeven voor de cliënt. Deze informatie wordt ook getoond op de cliënttegel. Deze informatie is van belang omdat zodra er een Wlz indicatie is afgegeven, er niet meer gedeclareerd mag worden naar de zorgverzekeraar (Zvw).

BETAALSPECIFICATIES

Vanaf deze versie is het mogelijk dat de verantwoordelijke personen binnen een organisatie via hun eigen profiel ook de betaalspecificaties van hun organisatie kunnen inzien. Hierdoor is het niet meer nodig om op het aparte organisatieprofiel in te loggen om deze informatie te raadplegen. De afgelopen maanden worden de betaalspecificaties automatisch gegenereerd. De zorgverleners en/of organisaties worden via de mail geïnformeerd als er een nieuwe betaalspecificatie is toegevoegd.

DECLARATIEPROCES

PlatformVmZ automatiseert steeds meer processen, waaronder het declaratieproces. Hierdoor zal het indienen van de uren steeds sneller kunnen verlopen. Ook door aan te geven in SmartVmZ wat de status is van een zorgmoment, proberen wij onze klanten sneller en duidelijker inzicht te geven of wij nog aanvullende informatie nodig hebben voordat wij de uren kunnen declareren. Voorbeelden hiervan zijn de gegevens die in het dashboard getoond worden op de tabbladen 'productie' en 'rechtmatigheid'. Daarnaast ook de informatie (duimpje omhoog, naar beneden, calculator en euroteken) bij de zorgmomenten, zodat onze klanten ook geïnformeerd worden over de status van het zorgmoment m.b.t. het declareren. In de nabije toekomst zullen wij ook de communicatie volledig via SmartVmZ laten verlopen i.p.v.. via mail.

DE WIJZIGINGEN VAN 24 MAART OP EEN RIJ

ZORGDOSSIER

De status van een zorgdossier kan gewijzigd worden naar 'in zorg', 'tijdelijk uit zorg' of 'uit zorg'. Indien gekozen wordt voor 'tijdelijk uit zorg' is het nu ook mogelijk om aan te geven of de zorgmomenten die zijn ingepland geannuleerd moeten worden. Dit gebeurt dan automatisch. Als de status weer wordt gewijzigd naar 'in zorg', worden de zorgmomenten in de werkvoorraad getoond en kunnen opnieuw ingepland worden.

BEREKENING REISTIJD & KM

Bij het accorderen van de uren kan nu ook via de knop met de 'auto' de reistijd en kilometers berekend worden. Deze gegevens kunnen na berekening nog handmatig worden aangepast, zodat deze daarna aangeboden kunnen worden bij de salarisadministratie voor uitbetaling. Voor zzp'ers is dit een makkelijke 'tool' om de reistijd en kilometers voor hun eigen administratie vast te leggen. De gegevens kunnen ook in zijn geheel worden geëxpoteerd.

PLANNING

Eerst werd de reistijd in de planning, via de optie 'check planning' berekend op basis van de hemelsbrede afstand tussen adressen i.c.m. gemiddelde snelheid in kilometers. Dit week teveel af van de werkelijkheid en daarom hebben we de berekening gewijzigd door via gegevens vanuit een externe bron de werkelijke reistijd en kilometers op te halen.

CORRECTIES

Er zijn een aantal kleinere fouten opgelost en correcties doorgevoerd.

CLIËNTPORTAAL

Het nieuwe cliëntportaal hebben we een aantal aanpassingen doorgevoerd waardoor deze persoonlijker wordt en de cliënt zelf baas is over de gegevens die gedeeld mogen worden. Ons Supportteam zal de komende weken de organisaties begeleiden en de wijkverpleegkundige instrueren om het portaal meer onder de aandacht te brengen van de cliënten.

DE WIJZIGINGEN VAN 9 MAART OP EEN RIJ

ZORGDOSSIER

De status van een zorgdossier kan gewijzigd worden naar 'in zorg', 'tijdelijk uit zorg' of 'uit zorg'. Indien gekozen wordt voor 'tijdelijk uit zorg' is het nu ook mogelijk om aan te geven of de zorgmomenten die zijn ingepland geannuleerd moeten worden. Dit gebeurt dan automatisch. Als de status weer wordt gewijzigd naar 'in zorg', worden de zorgmomenten in de werkvoorraad getoond en kunnen opnieuw ingepland worden.

RAPPORTEREN & METINGEN

De lay-out van de te lezen rapportages zijn aangepast, zodat dit duidelijker te lezen is. Er is ook een zoekoptie toegevoegd. De zorgverlener kan dan op een eenvoudige manier de rapportages van een bepaalde zorgverlener, datum of onderwerp selecteren en lezen.

EVALUATIE

Bij het vastleggen van de doelen (bij indicatie) wordt is de evaluatiedatum vaak gelijk aan de doeldatum. Om wijkverpleegkundige te ondersteunen dat tijdig de evaluatie wordt uitgevoerd (voordat de doeldatum is bereikt), zal bij de nieuw aangemaakte doelen standaard de evaluatiedatum 2 weken eerder dan de doeldatum worden ingepland in de agenda van de wijkverpleegkundige. Als de indicatie / zorgplan voor de einddatum wordt aangepast en/of verlengd, is het ook mogelijk om het bestaande zorgplan te kopiëren. Kopiëren is niet mogelijk als de einddatum van het zorgplan in het verleden ligt.

DOELGROEP

Het is nu mogelijk om de doelgroep in het zorgdossier te wijzigen, mits deze niet al is gebruikt voor de declaratie. De juiste doelgroep is belangrijk voor de verantwoording naar de zorgverzekeraars. Doelgroepen kunnen niet overlappen. Een voorbeeld wanneer een doelgroep gewijzigd moet worden is als een client eerst in een doelgroep korter dan 3 maanden viel en daarna naar doelgroep chronisch zieken komt. Er moeten dan twee doelgroepen bij de indicatie vastgelegd worden, ieder met een eigen begin- en einddatum.

URENOVERZICHT & DASHBOARD

Het is nu mogelijk om in de filter van het dashboard te kiezen of de gegevens getoond moeten worden in- of exclusief de uren die vallen onder de afspraak met de hoofdaannemer.

CLIËNTEN UIT ZORG

Als er een cliënt uit zorg wordt gemeld, zal deze niet meer verdwijnen uit de lijst met cliënten. De betrokken zorgverleners worden wel afgesloten, m.u.v. de eerst verantwoordelijke en de wijkverpleegkundige. De betrokken organisaties worden niet afgesloten.

CLIËNTPORTAAL

In het cliëntportaal zijn er veel wijzigingen doorgevoerd om de cliënt meer regie te laten nemen over de zorg en de gegevens die gedeeld mogen worden met derden zoals mantelzorger, huisarts of familieleden. De cliënt kan naast het inzien en ondertekenen van het zorgplan, ook de ingeplande zorgmomenten zien in de agenda en ook eigen afspraken in de agenda toevoegen. Ook kunnen de rapportages en metingen geraadpleegd of zelf worden toegevoegd, waardoor de client zelfstandiger wordt, maar dat de zorgverleners wel kunnen blijven monitoren. Het is voor de cliënt altijd inzichtelijk wie toegang heeft tot het dossier en wanneer mensen voor het laatst dit bekeken hebben. Via deze persoonlijke digitale omgeving kan de client zelf toegang verlenen aan derden en daarbij kan aangegeven welke gegevens wel en niet getoond worden voor deze persoon. Foto's van zorgverleners worden getoond (mits deze bekend zijn in het profiel) zodat er ook een persoonlijke tint aan de digitale omgeving gegeven wordt.

CORRECTIES

Er zijn een aantal kleinere fouten opgelost en correcties doorgevoerd.

DE WIJZIGINGEN VAN 7 FEBRUARI OP EEN RIJ

ZORGDOSSIER

In het zorgdossier wordt nu ook het Wlz proces (rekenmodule) ondersteund.

RAPPORTEREN & METINGEN

Als de zorgverlener een rapportage of een meting wil invoeren, zal nu ook in het invoerscherm de toelichting en de frequentie die door de wijkverpleegkundige is vastgelegd in het zorgplan worden getoond. De zorgverleners kan dan gericht rapportages en metingen vastleggen, zodat de voortgang duidelijk wordt vastgelegd in het zorgdossier voor de cliënt, zorgverleners of andere betrokkenen. Ook kwam het soms voor dat er geen datum/tijd getoond werd bij de rapportages. Dit probleem is nu ook opgelost en alle rapportages zijn voorzien van een datum/tijd.

PLANNING

In de planning kunnen nu routes voor bepaalde dagen worden ingepland.

AGENDA

In de agenda kan de zorgverlener nu ook zelf de conflicten oplossen en de reistijden berekenen via 'Check' en is er een extra knop gemaakt voor het toevoegen van een afspraak. Het was soms mogelijk om een zorgmoment te annuleren, maar deze nog wel in de agenda stond. Dit is nu opgelost.

URENOVERZICHT & DASHBOARD

Via het urenoverzicht en dashboard is het mogelijk om de reden van afkeur in te zien. Dit is een aparte kolom in de detailregels die getoond kunnen worden. In het tabblad 'rechtmatigheid' worden de aantallen berekend o.b.v. wat er in de filter als periode is opgegeven.

SIGNALERINGEN

In heel SmartVmZ verschijnen er signaleringen. Sommige signaleringen moeten voor bepaalde situaties nog worden bijgewerkt. Het kan dus soms zijn dat een melding langer in beeld blijft dan zou moeten.

SMARTVMZ APP

Er zijn wat verbeteringen in de app m.b.t. de grootte van de schermen en knoppen doorgevoerd. De smartphone kun je kantelen, dan worden de gegevens soms overzichtelijker getoond.

CLIENTPORTAAL

Cliënten kunnen toegang krijgen tot hun dossier. Zij kunnen dan het zorgplan en de zorgovereenkomst inzien en ondertekenen. Daarnaast zien zij welke zorgmomenten er zijn gepland en wie de zorg uitvoert. Rapportages en metingen zijn makkelijk te raadplegen, evenals alle documenten die bekend zijn in het zorgdossier. De cliënt kan altijd raadplegen wie allemaal toegang hebben tot zijn/haar gegevens en wanneer deze personen dit gedaan hebben.

DE WIJZIGINGEN VAN 20 DECEMBER OP EEN RIJ

ALGEMEEN

De ontwikkeling van SmartVmZ gaat constant door. Via feedback vanuit de zorgverleners en organisaties, maar ook de vanuit onze cliëntenraad en belangenverenigingen brengen wij steeds wijzigingen aan. Deze wijzigingen zijn vaak te zien in meer duidelijkheid in schermen, snelheid en de overzichtelijkheid van de juiste informatie. Ook nu hebben wij daar weer een hoop (kleine) dingen aangepast. Dit moet namelijk te merken zijn in hoe SmartVmZ zich gedraagt.

HOOFDSCHERM

Het hoofdscherm (home) is bedoeld om snel een overzicht te krijgen als zorgverlener, zorgorganisatie en/of wijkverpleegkundige waar er actie ondernomen moet gaan worden. Naar aanleiding van feedback die wij krijgen zullen wij aanpassingen blijven doorvoeren. Voor wijkverpleegkundige is nu een extra tegel beschikbaar: Zorgaanvragen. Via deze tegel kunnen de ontvangen zorgaanvragen direct worden opgepakt door de wijkverpleegkundige van de betreffende regio.

ZORGDOSSIER

Als de indicatie werd aangepast en als de wijkverpleegkundige daarna een bestaand actueel zorgplan wilde kopieren, dan ging dit soms fout. Dit probleem is opgelost. Daarnaast zijn er meer controles toegevoegd om de wijkverpleegkundige te helpen als iets in het zorgdossier fout staat.

RAPPORTEREN & METINGEN

Bij de meting 'bloeddruk' stond de volgorde van bovendruk en onderdruk verkeerd om. Dit is aangepast.

PLANNING

In de planning zijn een paar grotere wijzingen doorgevoerd. De route van een agenda kan grafisch in Google Maps worden getoond. Daarnaast is er een scherm gemaakt waarin overlap van zorgmomenten snel kan worden opgelost. Hier kan rekening gehouden worden met (gemiddelde) reistijd. Ook als er een zorgmoment uitvalt kan in hetzelfde scherm de zorgmomenten snel worden vershoven naar nieuwe tijdstippen. Dit nieuwe scherm kan ook vanuit de planning worden opgevraagd om beter overzicht te krijgen op de zorgmomenten. De starttijd kan ook handmatig aangepast worden. Ook wordt nu de reden van annulering in de zorgmomenten duidelijker aangegeven. In onze kennisbank is er ook een instructie beschikbaar. Om deze te raadplegen klik hierboven op de 'PLANNING' of ga naar de Kennisbank en zoek op het woord 'planning'.

AGENDA

Bij het (de)accorderen van de uren werd de zorgmomenten niet goed gesorteerd. Dit is nu wel het geval.

URENOVERZICHT & DASHBOARD

In het urenoverzicht (Toon mijn urenoverzicht) zijn er meer filters toegevoegd en een aantal kolommen, zodat er makkelijker inzicht te krijgen is op de geregistreerde uren. In het dashboard, tabblad rechtmatigheid, zijn er enkele kolommen toegevoegd, waaronder de status (in zorg, uit zorg etc.). In de filter kan een specifieke status gekozen worden.

SIGNALERINGEN

In heel SmartVmZ verschijnen er signaleringen. Sommige signaleringen moeten voor bepaalde situaties nog worden bijgewerkt. Het kan dus soms zijn dat een melding langer in beeld blijft dan zou moeten.

DE WIJZIGINGEN VAN 20 SEPTEMBER OP EEN RIJ

ALGEMEEN

De ontwikkeling van SmartVmZ gaat constant door. Via feedback vanuit de zorgverleners en organisaties, maar ook de vanuit onze cliëntenraad en belangenverenigingen brengen wij steeds wijzigingen aan. Deze wijzigingen zijn vaak te zien in meer duidelijkheid in schermen, snelheid en de overzichtelijkheid van de juiste informatie. Ook nu hebben wij daar weer een hoop (kleine) dingen aangepast. Dit moet namelijk te merken zijn in hoe SmartVmZ zich gedraagt.

HOOFDSCHERM

Het hoofdscherm (home) is bedoeld om snel een overzicht te krijgen als zorgverlener, zorgorganisatie en/of wijkverpleegkundige waar er actie ondernomen moet gaan worden. Naar aanleiding van feedback die wij krijgen zullen wij aanpassingen blijven doorvoeren. Voor wijkverpleegkundige is nu een extra tegel beschikbaar: Zorgaanvragen. Via deze tegel kunnen de ontvangen zorgaanvragen direct worden opgepakt door de wijkverpleegkundige van de betreffende regio.

ZORGDOSSIER

Er zijn een aantal opties toegevoegd in het zorgdossier. Je kunt nu ook zoeken op partnernaam vanuit hetzelfde zoekveld. De status van een zorgdossier kan nu ook met een periode worden aangepast. Dit is noodzakelijk voor bijvoorbeeld een tijdelijke afwezigheid van een cliënt. Resultaat anamnese is uitgebreid met het vasthouden van de historie. Hierdoor blijft altijd inzichtelijk wat de voortgang van parkeerde gebieden zijn. De evaluatie zijn een aantal punten toegevoegd. De afspraak kan vanuit het evaluatiescherm direct worden aangepast naar een andere datum/tijdstip. Ook worden de geparkeerde gebieden direct getoond, zodat de wijkverpleegkundige tijdens de evaluatie direct kan aangeven wat hiermee moet gebeuren.

RAPPORTEREN & METINGEN

Rapporteren en metingen zijn het makkelijkste in te voeren vanuit het zorgmoment dat is ingepland. Via de agenda van de zorgverlener kan direct op het zorgmoment geklikt te worden. Client en datum/tijdstip worden al direct ingevuld. De overige gegevens hoeven dan alleen nog worden toegevoegd. In plaats van tekst invoeren, kun je dit ook doen via spraak. Indien er een meting uitgevoerd moet worden, wordt dit aangeven via een symbool (thermometer) in het zorgmoment. De meting wordt op dezelfde wijze als de rapportage ingevoerd, dus vanuit het zorgmoment. Als er minimaal 2 metingen zijn ingevoerd, kun de voortgang ook in een grafiek tonen. Download de SmartVmZ APP vanuit de App Store of Google Play. Via je mobiel heeft de zorgverlener dan alle gegevens bij de hand.

PLANNING

De planning toont nu standaard op een dag alleen de agenda's van zorgverleners waar zorgmomenten zijn ingepland. Je kunt dan zelf nog kiezen of er meerdere agenda's getoond moeten worden. Dit scheelt veel onnodige acties. De reden van annuleren van zorgmomenten wordt nu duidelijker getoond. Als er een signaal is dat de deskundigheid niet overeenkomt met wat de wijkverpleegkundige in het zorgplan had opgegeven, kan dit in overleg met de wijkverpleegkundige worden aangegeven dat onder bepaalde voorwaarden dit mag. Dit moet dan wel worden vastgelegd in de planning. De tijd dat iemand is ingepland wordt nu automatisch getoond. Het automatisch verschuiven van zorgmomenten en berekening van kilometers, efficiënte route en reistijd zal binnenkort beschikbaar komen in SmartVmZ. Wist je dat routeplanning ook al mogelijk was in hetzelfde planscherm? We leggen het graag nog een keertje uit.

AGENDA

Als iemand heel veel zorgmomenten in de agenda had, duurde het soms te lang voordat je alles zag. Dit is opgelost. Vanuit de agenda kan de zorgverlener direct de uren goedkeuren en daarmee bevestigen dat wat er in de agenda staat ook daadwerkelijk geleverd is. Om volledig zicht te krijgen welke zorgmomenten bij een client geleverd moeten worden (ook als zijn deze geannuleerd of nog niet aan een zorgverlener gekoppeld) is dit nu wel volledig te zien in de clientagenda.

URENOVERZICHT & DASHBOARD

Ben in control! Het is belangrijk om informatie over zorglevering, doelmatigheid, rechtmatigheid en declaraties en financiën makkelijk inzichtelijk te hebben. Via het nieuwe dashboard dat we nu beschikbaar stellen, kun je deze informatie real time volgen. Belangrijk is wel dat de planning in SmartVmZ op orde is, dit is een vereiste. Via het urenoverzicht dat al beschikbaar was, kun je alle zorgmomenten en andere afspraken snel inzien. Deze gegevens zijn ook te exporteren naar Excel. Wij zullen de komende tijd het dashboard nog meer gaan uitbreiden met relevante gegevens.

SIGNALERINGEN

SmartVmZ is ingericht als persoonlijke assistent. Je ziet daarom ook op veel plekken hulp en signaleringen, zodat je direct actie kan ondernemen waar nodig. Via de kleuren rood, groen en oranje wordt dit verduidelijkt. De komende tijd zullen we de inrichting van deze signaleringen uitbreiden en aanscherpen. Voor zorgverleners is het essentieel om deze signalen adequaat op te volgen, zodat de kwaliteit van zorg geborgd blijft en er geen vertraging ontstaat bij declareren en uiteindelijk uitbetalen van de zorg.

INSTRUCTIE: INLOGGEN IN 2 STAPPEN

Inloggen in SmartVmZ gaat in twee stappen. Nadat jij jouw gebruikersnaam en wachtwoord hebt ingevoerd, wordt er een verificatiecode gevraagd. Deze unieke code wordt getoond in de Google Authenticator app, deze moet je eenmalig installeren op jouw smartphone. Elke keer dat je wil inloggen in SmartVmZ, moet er ook weer een nieuwe code ingevoerd worden. 

EENMALIG INSTALLEREN Google Authenticator APP

Zoek in de App Store naar ‘Goolge Authenticator’ en installeer deze op jouw smartphone

 

Ga naar SmartVmZ en voer in het inlogscherm je gebruikersnaam en wachtwoord in en klik op de knop ‘Inloggen’

Er wordt nu een QR code getoond, met daaronder en instructie. Volg deze instructie stap voor stap.

Nadat je de Google Authenticator App hebt geopend, klik dan op de ‘+’ 

Kies daarna voor ‘Streepjescode scannen’

SmartVmZ is nu aangemaakt in de Google Authenticator App en elke minuut wordt er een nieuwe code getoond. De code voer je in op het scherm van SmartVmZ waar gevraagd wordt om een verificatiecode. Klik daarna op de knop ‘Verifiëren’.

VERIFICATIECODE INVOEREN BIJ ELKE INLOG

Ga naar SmartVmZ en voer in het inlogscherm je gebruikersnaam en wachtwoord in en klik op de knop ‘Inloggen’

Ga naar de Google Authenticator APP en neem de code die staat bij SmartVmZ over in het veld ‘Verficatiecode’ en klik daarna op de knop ‘Verifiëren’.