Regiomodel voor de zorg

Regionale invulling van de zorg

Minister de Jonge gaf in het programma Buitenhof gisteren aan dat een stelselherziening nodig is om te komen tot een regionale invulling van de zorg. De zorg moet dus meer op regionaal niveau plaatsvinden. De stelselherziening is gericht op samenwerking tussen zorgpartijen in de regio die meer afspraken moeten maken op de scheiding tussen de verschillende zorgdomeinen Wmo, Zvw en Wlz. 

Het gaat er om  dat naast de betrokken zorgorganisaties en zorgprofessionals ook zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten samen de verantwoordelijkheid nemen voor de gezondheidszorg in een regio. Daarbij moeten zij aanspreekbaar zijn en regelen dat het aanbod de stijgende zorgvraag aankan. 

Essentie is dat je de juiste zorg krijgt op de juiste plek door de juiste professional. Onze aanpak vanuit CuraeVitel Balie is daarop gericht. Het gaat er ons om dat netwerken worden vormgegeven rondom kwetsbare ouderen. Afhankelijk van de situatie van deze cliënten ontstaat er een kring van zorgprofessionals en mantelzorgers rondom de kwetsbare oudere. 

Digitale infrastructuur

Een goedwerkende, onderliggende digitale infrastructuur is een voorwaarde voor effectieve en efficiënte samenwerking in netwerken met behoud van kwaliteit van zorg. Door de toepassing van platformtechnologie kun je digitale en fysieke netwerken op lokaal, regionaal en nationaal niveau creëren. Het gaat dan niet alleen om netwerken rondom de patiënt, maar ook om netwerken tussen zorgprofessionals zowel binnen als buiten de muren van de zorgorganisaties.

Wat dan nodig is, is sturing van de zorg (meten, managen en bekostigen van de zorg) en integratie van de zorg (volledig geïntegreerde ketenzorg), notie van systeembenadering, financiering en transparantie met betrekking tot kosten en innovaties op het gebied van hoe zorg is georganiseerd en hoe deze wordt geleverd.

Inzet technologie

Technologie speelt hierin een belangrijke rol: door op nieuwe manieren gebruik te maken van kennis en data, en door patiënten te monitoren en (op afstand) zorg te leveren, ontstaan nieuwe kansen en mogelijkheden voor cliënten/patiënten. Innovaties betreffen nieuwe methodes, nieuwe faciliteiten, nieuwe organisatiestructuren, nieuwe processen en nieuwe samenwerkingsvormen tussen zorgaanbieders.

Literatuur

Jeninga, A. en H. Woldendorp. (2019). Dit is waardegedreven zorg. Veranderen vanuit systemisch perspectief.Amsterdam: SWP

https://www.vpro.nl/buitenhof/kijk/afleveringen/2019/Buitenhof-27-oktober-2019.html#