DÉ OPLOSSING VOOR HOOFDAANNEMERS

Uniek concept in Nederland
PlatformVmZ biedt een unieke oplossing waarmee hoofdaannemers ‘grip op uw onderaannemers’ heeft en houdt, waardoor de hoofdaannemer zeker is dat de zorg die gedeclareerd wordt aan alle voorwaarden voldoet. Dit wordt geborgd door slimme (eigen) software (SmartVmZ) dat zich al twee jaar bewezen heeft bij een grote VVT-instelling in het midden van het land. Daarnaast ondersteunt door een supportteam en een kernteam van wijkverpleegkundigen. De kosten voor de hoofdaannemer zijn lager omdat via één contractpartij, PlatformVmZ is een Wtza erkende zorginstelling, zowel de contracten, zorgbemiddeling, declaraties, betalingen en de bewaking van de afspraken (rechtmatigheid, doelmatigheid, kwaliteit) uitgevoerd wordt.  

Hoe werkt het
PlatformVmZ is een volwaardige zorginstelling met een Wtza-erkenning. De VVT-instelling kan hierdoor een reguliere onderaannemersovereenkomst afsluiten met PlatformVmZ waar tarieven BTW-vrij kunnen worden 
afgesproken. Onder deze overeenkomst zullen de individuele onderaannemers vallen. In plaats van per onderaannemer een contract af te sluiten, wordt dit gebundeld in één overeenkomst. 

De onderaannemers zullen verplicht werken via de (digitale) infrastructuur. Deze bestaat uit moderne eigen ontwikkelde software waarin o.a. profielen van zorgverleners en organisaties worden beheerd, een volledig ECD, de planning, declaratie en financiële afwikkeling wordt uitgevoerd. Daarnaast wordt via een professioneel supportteam de onderaannemers ondersteund en met een kernteam van ervaren wijkverpleegkundigen de rol van de wijkverpleegkundige bij de onderaannemers geborgd. De hoofdaannemer zal één contractpartij kennen, namelijk PlatformVmZ. Dit zal de efficiëntie in communicatie en administratieve lasten ten goede komen.

Geen kosten voor de hoofdaannemer
De hoofdaannemer spreekt met PlatformVmZ tarieven af. Meestal is dit het tarief dat de hoofdaannemer ontvangt van de zorgverzekeraar / zorgkantoor minus 10% – 15% voor risicodekking en administratieve zaken. PlatformVmZ zal voor haar dienstverlening maximaal 10% rekenen, dit wordt verrekend met de onderaannemers als de declaraties worden uitbetaald.

ÉÉN CONTRACTPARTIJ WAARmee AFSPRAKEN GEMAAKT WORDEN VOOR MEERDERE ONDERAANNEMERS

UNIFORME BEWAKING VAN RECHTMATIGHEID, DOELMATIGHEID EN KWALITEIT REAL TIME EN PERIODIEK

GEAUTOMATISEERD INDIENEN VAN DECLARATIES EN SPECIFICATIES, BETALING VIA ÉÉN CONTRACTPARTIJ

Capaciteit zorgpersoneel
De teruglopende capaciteit van zorgpersoneel in de thuiszorg (wijkverpleging) is een landelijke trend. Daarnaast is het beleid vanuit VWS en de zorgverzekeraars / zorgkantoren er op gericht om kleinere zorgaanbieders niet (meer) te contracteren, omdat zij vaak juist alleen maar bepaalde doelgroepen bedienen (culturele achtergrond, specialistische zorg, specifieke aandoening). De grote VVT-instellingen doen daarentegen weer vaak een beroep op deze instellingen / zzp’ers om de zorgvragen te kunnen (blijven) invullen. Door de onderaannemers via de eenduidige infrastructuur van PlatformVmZ te laten werken, kunnen autonome kleinere zorginstellingen worden ingezet zonder grote risico’s of administratieve last voor de hoofdaannemer.

Ruim 50 organisaties aangesloten
Er zijn al ruim 50 kwalitatief goede organisaties, kleine en middelgrootte zorginstellingen, aangesloten bij PlatformVmZ. De hoofdaannemer heeft via de samenwerking met PlatformVmZ ook direct meer capaciteit aan zorgverleners ter beschikking.

Netwerk van onderaannemers en kassiersfunctie hoofdaannemer
Doordat onderaannemers vaak sterk vertegenwoordigd zijn in een bepaalde wijk/regio en daardoor korte lijnen hebben met huisartsen, ziekenhuizen en andere instellingen, is het mogelijk dat zij direct de cliënten in zorg nemen, zonder dat de hoofdaannemer met een bemiddelingsproces belast wordt. De declaratie van de zorguren loopt wel via de hoofdaannemer. De hoofdaannemer krijgt zo meer marktaandeel en een sterkere positie naar de financiers.  

Geen inhuur
Door het efficiënt inzetten van onderaannemers, zal de inhuur van zzp’ers en/of uitzendkrachten veel minder nodig zijn, hoge kosten die gepaard gaan met inhuur kunnen dus worden bespaard.

Procesinrichting en risico’s
De processen die hiervoor moeten worden ingericht (contractbeheer, zorgbemiddeling, declaratie- en controleprocessen) zijn arbeidsintensief en kostbaar voor de hoofdaannemer. Door steekproefgewijs te controleren loopt de VVT-instelling ook nog steeds het risico op onrechtmatige declaraties, wat tot achteraf terugbetaling aan de financier kan leiden. Het uitgangspunt bij PlatformVmZ is dat alleen uren die volledig voldoen aan de afspraken (o.a. actueel zorgplan, rapportages, inzet juiste deskundigheid, etc.) via de declaratie bij de hoofdaannemer worden ingediend. 

Audits
Doordat de onderaannemers met een eenduidige infrastructuur werken, wordt het voor de hoofdaannemer eenvoudiger om audits uit te voeren. Deze kunnen digitaal en regelmatig worden uitgevoerd. Hierdoor is het volledige transparant wat er gebeurt bij de onderaannemer.

PLATFORMTECHNOLOGIE IN DE ZORG

Unieke software
Door de unieke zelfontwikkelde software (SmartVmZ), worden veel processen bij onderaannemers  geoptimaliseerd op het gebied van zorginhoudelijke en administratieve processen. Realtime is voor zowel cliënt (via burgerportaal) als zorgverlener, organisatie en hoofdaannemer alles te volgen. Het verpleegkundig proces wordt door de software afgedwongen, wat resulteert in beter onderbouwde zorgplannen en goed zicht op de voortgang van de uitvoering. 

DE VISIE VERTAALT IN UNIEKE SOFTWARE

VmZ ontwikkelt als enige zorginstelling zelf haar eigen software (SmartVmZ) op basis van de zorginhoudelijke processen. De ambitie van VmZ is om zoveel mogelijk (zorg)processen te ondersteunen met tools en standaardisatie. Via eenvoudige verbindingen vanuit de software met leveranciers van technologie, hulpmiddelen en materiaal, wordt het voor de zorgverlener en de burger simpel om vanuit een digitale plek alles te organiseren.

GEVALIDEERDE ANAMNESE VRAGENLIJST

De client kan zelfstandig via het burgerportaal of samen met de wijkverpleegkundige de vragenlijst invullen. SmartVmZ zet deze automatisch om in een gestructureerde anamnese voor de wijkverpleegkundige.

ZONDER ANAMNESE GEEN ZORGPLAN

SmartVmZ borgt dat de wijkverpleegkundige voldoende onderbouwing geeft in de anamnese voordat het zorgplan definitief gemaakt kan worden.

REGIE BIJ WIJKVERPLEEGKUNDIGE 

De wijkverpleegkundige legt vast welke (voortgangs) rapportages van de zorgverleners verwacht worden. SmartVmZ monitort automatisch de zorgverleners dit opvolgen.

ZORGINHOUD ONLOSMAKELIJK VERBONDEN MET PLANNING

SmartVmZ genereert automatisch de zorgmomenten voor de planning nadat de wijkverpleegkundige het zorgplan definitief heeft gemaakt.

Inzet digitale middelen
De zorg zal steeds meer gebruik maken van digitalisering. Het op afstand monitoren (sensortechnologie), medicatieveiligheid d.m.v. vierogen-controle of dat de cliënt zelfstandig een aantal metingen uitvoert, waardoor het ook steeds meer mogelijk wordt om (preventief) op afstand te monitoren door zowel mantelzorgers, familie als professionals. 

PlatformVmZ zet juist in op deze technologische mogelijkheden en vertaalt deze naar werkprocessen. Wij werken samen met gerenommeerde partijen, waardoor de onderaannemers ook meegenomen worden in deze ontwikkelingen, zonder dat zij daar zelf veel tijd aan kwijt zijn voor onderzoek en implementatie.

INTAKE VRAGENLIJST

Via een gevalideerde vragenlijst, die de burger zelfstandig online of met ondersteuning van de wijkverpleegkundige invult, is direct een volledig beeld van de persoonlijke situatie.

INZICHT IN ZORGPLAN

Het zorgplan dat opgesteld wordt door de wijkverpleegkundige is voor de burger altijd online in te zien en kan ook een digitale handtekening gezet worden voor akkoord.

AGENDA

Via de agenda is de burger altijd op de hoogte wanneer welke zorgverlener de zorg komt leveren. De burger kan ook eigen activiteiten in de agenda zetten, zodat de te leveren zorg goed afgestemd kan worden.

ZELF RAPPORTEREN

De burger kan zelf rapporteren over hoe het gaat, waardoor zorgverleners of mantelzorgers ook op afstand de situatie kunnen monitoren. Monitoren op afstand is daardoor mogelijk, en ook meer privacy voor de burger.

ZELF METEN

Metingen zoals bijvoorbeeld bloeddruk, saturatie, etc. kunnen door de burger zelf worden uitgevoerd en vastgelegd. Via deze informatie kan de zorgverlener bepalen of er actie ondernomen moet worden.

BEOORDELEN VAN DE ZORG

Burgers kunnen bij elk zorgmoment beoordelen en feedback geven aan de zorgverlener en zorgorganisatie over hun ervaringen m.b.t. de zorg.

TOEGANG DOSSIER

Burgers hebben volledige toegang tot hun gegevens en bepalen zelf of en welke gegevens zij willen delen met bijvoorbeeld een familielid of mantelzorgers.

COMMUNICEREN

Burgers kunnen via het burgerportaal communiceren met hun zorgverleners of hun netwerk. Dit gebeurt allemaal in een beveiligde omgeving.

BESTELLEN MATERIAAL

In het burgerportaal kunt u via onze partner Duxxie.nl direct materiaal of hulpmiddelen bestellen. Er zijn tientallen leveranciers die hun producten aanbieden, waardoor de keuze voor de burger groot is.

TECHNOLOGIE IN HUIS

Met ondersteuning van technologie is het mogelijk om comfortabel en veilig langer thuis te kunnen bijven wonen. Onze partner Loxone biedt oplossingen op maat met een verbinding naar een alarmcentrale (G4S).

ALTIJD IN CONTACT

Via technologische oplossingen worden automatisch signalen naar familieleden, mantelzorgers of zorgverleners gestuurd. Hierdoor kan er gemonitord worden op afstand met behoud van privacy.

GEGEVENS BEVEILIGD

Gegevens in het burgerportaal zijn optimaal beveiligd en het is altijd duidelijk wie tot welke gegevens toegang heeft, en wanneer en door wie deze zijn bekeken.

GRIP OP UW ONDERAANNEMERS SAMENGEVAT

Voordelen hoofdaannemer

Voordelen onderaannemer

Voordelen cliënt

TOELICHTING ACHTERGROND EN INRICHTING

Rol in de regio
Van grote VVT-instelling (systeemorganisaties) wordt steeds meer verwacht dat zij de zorg in hun regio organiseren. Het inkoopbeleid van zorgverzekeraars sluit steeds meer kleinere zorgorganisaties uit. Gezien het tekort aan gekwalificeerde zorgverleners, doen de grote VVT-instellingen vaak een beroep op onderaannemers of inhuur van zzp’ers en uitzendkrachten. 

Door deze ontwikkelingen worden grote VVT-instellingen steeds meer gedwongen om gebruik te maken van onderaannemers. De zorg wordt geleverd door de onderaannemer, maar de hoofdaannemer blijft aansprakelijk voor de rechtmatigheid, doelmatigheid en kwaliteit van zorg. 

Uniformiteit onderaannemers
Er is een grote diversiteit onder de onderaannemers m.b.t. processen, doelgroepen, kwaliteit, etc. Om te kunnen borgen dat de uitvoering van de zorg en de verantwoording volgens de afgesproken normen gebeurt, hebben hoofdaannemers processen ingericht om dit te monitoren, maar is dit vaak achteraf in de vorm van audits. diversiteit in doelgroepen per organisatie (benoemen doelgroepen)

Real-time en controle vooraf
De dienstverlening ‘Grip op onderaannemers’ van PlatformVmZ neemt alle taken van de hoofdaannemer uit handen en garandeert dat de zorg die gedeclareerd wordt bij de hoofdaannemer aan alle voorwaarden voldoet. Voordeel voor de hoofdaannemer is dat de processen uniform in één digitaal platform (SmartVmZ) worden uitgevoerd. De bewaking op deze processen wordt voor een groot gedeelte digitaal uitgevoerd en inhoudelijk ondersteund met een team van wijkverpleegkundigen en een supportteam. 

Kosten dienstverlening
De VVT-instelling bepaalt de tarieven voor onderaannemers. Dit kunnen uurtarieven of traject-tarieven zijn. Gebruikelijk is dat PlatformVmZ een percentage van dit uurtarief gebruikt voor de dienstverlening. Eventuele andere tariefstructuren zijn ook bespreekbaar.

Wat doet PlatformVmZ

 • Nieuwe onderaannemers worden eerst uitvoerig gescreend (o.a. organisatie, bestaande zorgplannen, profielen zorgverleners, IGJ rapportages).
 • Uitvoerig implementatieproces dat bestaat uit o.a. checken kwalificaties zorgverleners, inhoudelijke onderbouwing zorgplannen, instructie gebruik van SmartVmZ.
 • Onderaannemers zijn verplicht om met het digitale platform van PlatformVmZ te werken (SmartVmZ). Hierdoor is er real-time zicht op rechtmatigheid, doelmatigheid en kwaliteit.
 • Per declaratieronde, vaak per maand, wordt gecontroleerd of de te declareren uren aan alle voorwaarden voldoen (indicatie / zorgplan, wijkverpleegkundige, rapportages, etc.), indien niet akkoord worden de uren niet ingediend bij de hoofdaannemer.
 • Periodiek worden er audits uitgevoerd door ons kernteam van wijkverpleegkundigen. Zij coachen ook de wijkverpleegkundigen indien dit nodig is. Ook stellen wij verplicht dat wijkverpleegkundigen minimaal 2x per jaar aansluiten bij intercollegiale toetsing met een onafhankelijk bureau. Dit wordt ook gefaciliteerd door PlatformVmZ.
 • Alleen de goedgekeurde uren / dossiers worden ingediend voor declaratie bij de hoofdaannemer in het afgesproken format, zodat de gegevens ook eenvoudig digitaal in te lezen zijn.
 • Betaling door hoofdaannemer gaat naar PlatformVmZ, die vervolgens de uitbetaling per organisatie faciliteert. De onderaannemers hebben in SmartVmZ continu inzicht op de status van uren en betalingen.
 • Audits door de hoofdaannemer kunnen online uitgevoerd worden via SmartVmZ. Voor de hoofdaannemer is er één aanspreekpunt voor al hun onderaannemers.
 • Faciliteren van bemiddeling cliënten van hoofdaannemer naar onderaannemer wordt door PlatformVmZ uitgevoerd.
 • Onderaannemers die eigen netwerken met huisartsen of ziekenhuizen hebben, maar waar hoofdaannemer als kassiersfunctie optreedt, volgen dezelfde uniforme processen binnen SmartVmZ, waardoor er zekerheid is voor de hoofdaannemer dat dit aan dezelfde kwaliteitsvoorwaarden voldoet die gesteld worden voor de doorgemiddelde cliënten.
 • Zowel zorg binnen Zvw als Wlz (VPT, MPT) wordt gefaciliteerd binnen PlatformVmZ.
 • Koppeling naar hulpmiddelen en technologie via SmartVmZ, zodat wijkverpleegkundigen en onderaannemers gestimuleerd worden om dit in te zetten.